– uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności
– dochodzenie wykonania zobowiązań umownych
– wezwania do zapłaty
– zastępstwo w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań