Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki przetwarzania danych osobowych
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, projektów umów itp.)
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie wszelkich spraw wyżej wymienionych podmiotów
 • sprawy pracownicze, w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy

Spory i windykacja należności:

 • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności
 • dochodzenie wykonania zobowiązań umownych
 • wezwania do zapłaty
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań

Sprawy odszkodowawcze:

 • dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:
 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów w sztuce lekarskiej
 • naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń

Inne sprawy cywilne:

 • sporządzanie umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek)
 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

Sprawy rodzinne:

 • rozwody
 • alimenty
 • podział majątku
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

Sprawy pracownicze:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji
 • odwołania od wymierzonych kar porządkowych
 • sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • sprawy związane ze stosunkami służbowymi (Policja, PSP, SG, żołnierze zawodowi)