– dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:
– wypadków komunikacyjnych
– błędów w sztuce lekarskiej
– naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
– dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń