• uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności
  • dochodzenie wykonania zobowiązań umownych
  • wezwania do zapłaty
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań